Om Foreningen:

Foreningen Kompagni Gottheim blev oprettet på en akut generalforsamling d. 26 December 2013 på Bornholm. Da Gottheim blev smidt ud af Foreningen Aria, da Aria ønskede kun at fokusere på deres kampagne, frem for andre rollespil.

Foreningen blev dannet med 8 personer og de valgte en bestyrelse på 3 personer.

Vedtægter

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Kompagni Gottheim.

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.


§ 2

Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at deltage som en omrejsende gruppe til diverse arrangementer rundt omkring, og afholde en vedvarende rollespils kampagne.

§ 3

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som støtter op omkring foreningens formål.

Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på årsmødet.

Stk. 3.

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, hvis medlemmet virker til harme for andre medlemmer, for deltagere til et af foreningens arrangementer eller for foreningen som helhed.


§ 4

Årsmødet

Stk. 1.

Årsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær årsmødet afholdes hvert år i inden for December-Januar. og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse til arrangement og på hjemmesiden.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest en time før årsmødets afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på årsmødet har alle medlemmer.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af Bestyrelse. ifht. § 5 Stk. 3.

6. Evt.


§ 5

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 3 medlemmer

Stk. 2.

Bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituere sig selv.

Stk. 4.

Bestyrelsen består af en formand, kasser og en sekretær.

Stk. 5.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 8.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.

Stk. 9.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 10.

Kasseren er foreningens økonomiske ansvarlige, og har adgang til økonomien.


§ 6

Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres på årsmødet.

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5

Kasseren har fuld adgang til foreningens formue, såfremt fuldmagt er givet fra den samtlige bestyrelse. 

§ 7
Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningens tegnes af formanden eller ved hans forfald af kassereren i foreningen.


§ 8

Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.


§ 9

Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på ethvert årsmøde.


§ 10

Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende årsmøder,

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en ligesindet forening eller velgørende formål som ikke kan være en privat person.